مهاجرت به کانادا برای هنرمندان، ورزشکاران و خود اشتغالان(SELF-EMPLOYED)

این روش مختص متقاضیانی است که به عنوان ورزشکار یا هنرمند سابقه خود اشتغالی دارند و یا در سطوح بین المللی صاحب نام و یا مدال هستند. در این روش متقاضیانی پذیرش می شوند که بتوانند در کانادا بر اساس تخصص خود صاحب کار خودشان شوند و در رشته های فرهنگی و ورزشی صاحب تخصص و تجربه باشند و بتوانند در بهبود وضعیت فرهنگی و ورزشی کانادا سهم قابل توجهی داشته باشند.

تجربه کاری مرتبط در این گروه دو سال سابقه کار به صورت خود اشتغالی در رشته های مرتبط و یا فعالیت در سطوح بین المللی در همین رشته هاست. در این گروه، متقاضیان بر اساس سن، تحصیلات، سابقه کاری، نمره زبان و فاکتورهای انطباق پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

Professional Occupations in Art and Culture
5111 Librarians
5112 Conservators and Curators
5113 Archivists
5121 Authors and Writers
5122 Editors
5123 Journalists
5124 Professional Occupations in Public Relations and Communications
5125 Translators, Terminologists and Interpreters
5131 Producers, Directors, Choreographers and Related Occupations
5132 Conductors, Composers and Arrangers
5133 Musicians and Singers
5134 Dancers
5135 Actors and Comedians
5136 Painters, Sculptors and Other Visual Artists

Technical and Skilled Occupations in Art, Culture, Recreation and Sport
5211 Library and Archive Technicians and Assistants
5212 Technical Occupations Related to Museums and Art Galleries
5221 Photographers
5222 Film and Video Camera Operators
5223 Graphic Arts Technicians
5224 Broadcast Technicians
5225 Audio and Video Recording Technicians
5226 Other Technical and Co-ordinating Occupations in Motion Pictures, Broadcasting and the Performing Arts
5227 Support Occupations in Motion Pictures, Broadcasting and the Performing Arts
5231 Announcers and Other Broadcasters
5232 Other Performers
5241 Graphic Designers and Illustrators
5242 Interior Designers
5243 Theatre, Fashion, Exhibit and Other Creative Designers
5244 Artisans and Craftspersons
5245 Patternmakers – Textile, Leather and Fur Products
5251 Athletes
5252 Coaches
5253 Sports Officials and Referees
5254 Program Leaders and Instructors in Recreation, Sport and Fitness

null two years of experience eit